جزوه میکروبیولوژی

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

جزوه میکروبیولوژی

 

تألیف :دکتر علی آبرومند

 

 

گروه شیلات

 

مجتمع آموزش عالی بهبهان

 

 

سال تحصیلی 90-89

 

 

 

 

 

تاریخچه میکروبیولوژی:

میکروبیولوژی علمی است که از موجودات کوچک و ذره بینی(میکرو ارگانیسم ها)و فعالیت های مختلف آنها بحث می کند.

 کلمهmicrobiology   از سه جز تشکیل شده است که شامل  microsبه معنی کوچک، bios به معنی زندگی وlogos به معنی علم یا شناسایی است. پایه گذار علم میکروبیولوژی بازرگانی هلندی به نام آنتونی وان لیون هوک antony vanleeuwenhoek   (1632 – 1723  ) بود که در مواقع بیکاری با میکروسکوپهای ساده ای که خود ساخته بود و برخی از آنها اشیاء را تا 300 مرتبه بزرگتر نشان می داند به مشاهده موجودات ریز می پرداخت و بدین ترتیب دنیای میکروارگانیسم ها را کشف نمود. پس از لیون هوک دانشمندان دیگری از قبیل فرانسیکوردی، لازارواسپالانزانی، شووان و پاستور در زمینه علم میکروبیولوژی مطالعاتی انجام دادند و با ساخته شدن میکروسکوپ مرکب در قرن هیجدهم این علم رو به پیشرفت و توسعه نهاد. قبل از اینکه میکروارگانیسم ها کشف شوند تصور می شد که موجودات زنده یا گیاه هستند یا جانور و هیچ موجود زنده ی دیگریغیر از آن ها وجود ندارد . در طول قرن نوزدهم آشکار گردید که میکروارگانیسم ها مجموعه ای از خصو صیات گیاهان وجانوران را دارا میباشند . در سال 1866  هکل ( haeckel  ) پیشنهاد کرد که میکروارگانیسم ها در سلسله جداگانه ای بنام پروتیست ها protists   قرار داده شوند و بنابر تعریف وی پروتیست ها شامل جلبک ها، پروتوروآ و قارچ ها و باکتر یها بود ولی دو نیمه دوم قرن بیستم تکنیکهای جدید میکروسکوپ الکترونی آشکار ساخت که گروه باکتریها با سه گروه دیگر فوق الذکر تفاوت های ساختمانی اساسی دارد.

بدین ترتیب اخیرا دانشمندان میکروبیولوژی گروه باکتری ها که تشکیلات ساختمانی بسیار ابتدایی دارند بنام پروکارپوت  Procaryotic نامیده واز Protists ها جدا وکردند و سلسله پروتسیت ها را به جلبک ها و قارچ ها و پرتوزآ اختصاصی دارند و گیاهان و جانوران را که تشکیلات ساختمانی پیشرفته دارند به انضمام سلسله پروتسیت ها مجموعه ای بنام بوکاریوت  Eucaryotic نامیدند. در طرح زیر محل باکتری ها در بین موجودات زنده ی عالم و ترتیب تکامل موجودات زنده نشان داده می شود . لازم به تو ضیح است Cyanobacteria   همان جلبک های سبز آبی قدیمی و Archaebacteria  شامل سه گروه بسیار ابتدایی از پروکا ریوت ها هستند وSlime molds   کپک های لعابی هستند .

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

جهت تکامل

Aerobic bacteria           باکتری هوازی

Cyanobac teria

Anarobic bacteria         باکتری غیر هوازی

Archaebacteria

Animal 

Plants

Fungi                قارچ

Slime mold       کپک لعابی

Protozoa          پروتوزآ

Algae               جلبک

 

 

 

زمان

طبقه بندی میکروبها بر اساس  محیط رشد :

خانواده و جنس هایی از میکروب ها که می توانند در مواد غذایی رشد و نمو نموده و یا در آن ها زنده بمانند و در نتیجه باعث مسمومیت آنها  شوند و یا آنها را در نتیجه ی تجزیه مواد پروتئین، تخمیر و تجزیه مواد چربی غیر قابل مصرف نمایید بطور خلاصه بیان می گردد.

نام خانواده میکروب

شکل ظاهری

نام میکروب

 

Coccus

/ 0 نظر / 1214 بازدید